We think you'd be better served by our store for United States, shall we redirect you?
Uw locatie:

Privacy & Disclaimer

Product catalogus
Wij geven geen garantie voor de actualiteit, juistheid, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op het internet weergegeven informatie. Aansprakelijkheid, voor schade van materiële of informatieve aard, daaronder begrepen schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden, die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, wijzen wij nadrukkelijk van de hand, voor zover onzerzijds geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grote nalatigheid. Tevens behoudt Quality Shop alle rechten voor met betrekking tot het product en aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van de producten, van welke aard dan ook.

Aanbiedingen vrijblijvend
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet gebonden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde delen van de webpagina of het totale aanbod zonder aankondiging te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.

Auteurs- en merkenrecht
Wij streven erna, om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in acht te nemen, of van door ons zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoopnames en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken en merknamen mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd worden. De vormgeving en layout van onze webpagina zijn wereldwijd onderworpen - voor zover hier geen rechten van derden geschaad worden - aan ons auteursrecht. Het ongeoorloofde gebruik, reproductie of doorgave van inhoud of pagina zonder onze toestemming wordt straf- en civielrechtelijk vervolgd.

Distantiëring van verwijzingen
De op onze website ter beschikking gestelde informatie bevat deels verbindingen met inhoud van andere inhoudaanbieders (bijv. hyperlinks). Voor de inhoud hiervan zijn wij alleen verantwoordelijk, wanneer wij van mogelijkerwijs onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk is om de toegang daarvoor te verhinderen. Wij hebben deze inhoud op het tijdstip van ingebruikname op het internet, binnen de grenzen van het redelijke, zo nauwgezet mogelijk gecontroleerd, maar kunnen niet beoordelen of de desbetreffende inhoudaanbieder door latere veranderingen zich schuldig maakt aan het aanbieden van onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud. Vanwege de karakteristieke technische eigenschappen van het internet kunnen wij geen enkele garantie geven op de volledigheid of juistheid van de op onze website geïntegreerde informatie. Waarbij ook altijd bij de weergegeven links met vreemde websites, de beheerder van die webpagina verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan, zodat wij daarvoor generlei verantwoording kunnen aanvaarden. Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van ingebruikname van de internet link, voorzover door ons op dat moment controleerbaar was, geen illegale inhoud op de gelinkte website aanwezig was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte webpaginas hebben wij geen invloed.

Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Wanneer delen of enkele formuleringen van deze tekst niet aan de geldende rechtsregels voldoen, dan nog blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid ongewijzigd.

Deze webshop maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken. Bekijk ons cookiebeleid.